2020-2021 онд алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалт эхэллээ.

417 дугаар нээлттэй хорих ангий алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөрийг ангийн даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаалаар баталлаа.

Сургалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулах бөгөөд хөтөлбөрийн зорилго нь алба хаагчдыг төрийн албаны болон байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хүрээнд чадавхжуулах сургалтад хамруулах замаар төрийн албан хаагчийн хувьд зайлшгүй эзэмшвэл зохих мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг хөгжүүлэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button